วิสัยทัศน์

 “พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมวัฒนธรรม มีธรรมมาภิบาลในหัวใจ รับใช้ประชาชน”

 

 

นโยบาย

           เทศบาลตำบลเมืองยาว ได้รับการประกาศฐานะให้เป็นเทศบาลตำบลเมืองยาว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2552 และได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิสภาเทศบาล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล  และนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทสบาลตำบล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทศบาลตำบล 7 ประการ  คือ

        1.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
        2.  การพัฒนาเศรฐกิจชุมชน
        3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
        4.  การส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นและการจัดระเบียบสังคม
        5.  การส่งเสริม ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
        6.  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
        7.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

QR-Code dieser Seite

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆCopyright © 2021. All Rights Reserved.