วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ตำบลเมืองยาวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการบริหาร

สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมเข้มแข็ง”

                      

คำแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

เรียน    ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

                   ตามที่ได้รับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยาว เมื่อวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการเลือกตั้งโดยฉันทานุมัติจากประชาชน และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว นั้น

                   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ก่อนหน้านายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

                   บัดนี้ ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองยาว ได้กำหนดนัดประชุมเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายในวันนี้ ซึ่งกระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลเมืองยาวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอนำเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบดังนี้

 

ข้อ 1  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   1.1   จะเร่งดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลักให้เป็นถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีต จะพัฒนาปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

                   1.2   จะดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง  และครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มีแสงสว่างเพียงพอ

                   1.3   จะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึงและเพียงพอครบทุกครัวเรือน

 

ข้อ  2  นโยบายด้านการบริหารจัดการ

                   2.1   บริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมมาภิบาลโดยตั้งมั่นในศีลธรรม จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ ภายใต้ความเสมอภาคสะดวกรวดเร็วพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพของงานและบริการ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

                   2.2   ดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่ประชาชนสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก

                   2.3   การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเหมาะสม  เพื่อรองรับการบริการประชาชน

                   2.4   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น นำเสนอ ตรวจสอบ พร้อมจัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีให้ทราบ

 

ข้อ 3 นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร

                   3.1   ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรมไทย

                   3.2   ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาไปพร้อมกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ

                   3.3   ดำเนินงานด้านการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาทั้งใน และนอกระบบรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

                   3.4   ให้การดูแลสงเคราะห์คนชราและคนพิการตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยเข้าเยี่ยมเยียนถึงทุกครัวเรือน

                   3.5  ประสานการดำเนินงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรคการจัดการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ดีและทั่วถึง และพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อม

                   3.6   บริหารจัดขยะควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เรื่องความสะอาด

                   3.7   ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและทำงานเพื่อเพิ่มรายได้โดยยึด หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน

                   3.8   ก่อสร้าง/ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายให้ได้มาตรฐานและเหมาะสม กับการใช้บริการของประชาชน

                   3.9   ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและออกกำลังกายทุกรูปแบบ

                   3.10  การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมส่งเสริมให้ชุมชน ได้ร่วมมือป้องกันตนเอง

                   3.11  เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   3.12  การจัดการระเบียบการจราจร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างวินัยการจราจร

                   3.13  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ให้มีประชาคมเมืองจัดตั้งชุมชน เสริมสร้างสัมพันธภาพในชุมชน

                   3.14  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการป้องกัน แก้ไข ปราบปรามและควบคุมปัญหายาเสพติด

 

ข้อ  ๔  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                   4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพโดยการฝึกและพัฒนาฝีมือ แรงงาน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและพัฒนารายได้

                   4.2   จัดหา/บริการจัดการสถานที่ในการประกอบกิจการค้าที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม เช่น สินค้าชุมชน,  OTOP, สถานที่สาธารณะ, ตลาดสด เป็นต้น

                   4.3   ส่งเสริม / ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรม

ข้อ 5  นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                   ส่งเสริมและสืบสานประเพณีท้องถิ่นของไทย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในเชิงการส่งเสริมการท่องเที่ยว


ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.