ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

 

เทศบาลตำบลเมืองยาว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ไขปัญหาความยากจน
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
        6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมประมงและปศุสัตว์

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.