วันที่ 24 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองยาวได้จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นายพงษ์ศักดิ์  แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาวเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีของเทศบาลตำบลเมืองยาว ประจำปีงบประมาณ 2566  เทศบาลตำบลเมืองยาวได้ตระหนักถึงความสำคัญคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลเมืองยาว และการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาสตรีให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง  และส่งเสริมการเปิดโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อให้สตรีได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีและเชิดชูเกียรติให้ตามสมควร

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.