วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลเมืองยาว โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันในสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยาววิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง โรงเรียนบ้านเหล่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองยาว เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.