เทศบาลตำบลเมืองยาว  จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(เทศบาลพบประชาชน)  ระหว่างวันที่   3 กุมภาพันธ์  2565 ถึง วันที่  2 มีนาคม 2565  เพื่อจัดเก็บข้อมูล  สอบถามปัญหา และความต้องการ  ของประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองยาว ทั้ง 15 โดยมีนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.