เทศบาลตำบลเมืองยาวจัดประชุมคณะกรกรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองยาว ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร  หัวหน้า รพ.สต.บ้านเหล่า  หัวหน้า รพ.สต.บ้านเวียงใต้  อาสาสมัครสาธารณสุข  ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ  และตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.