Category: รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Downloads: 1
pdf0การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔ ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๔
(0 votes)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.