Category: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
Order Files by:
Default | Name | Date
Downloads: 2
pdf0รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองยาว พ.ศ. 2566 รอบ 6 เตือน
(0 votes)
pdf1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองยาว พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
(0 votes)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.