Category: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits
Downloads: 3
pdf0รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเมืองยาว รอบ 6 เตือน
(0 votes)
Information
Created 2021-11-02
Changed
Version
Size 368.05 KB
System
Downloads 0
pdf1ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
(0 votes)
Information
Created 2021-10-31
Changed
Version
Size 41.35 KB
System
Downloads 6
pdf2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลเมืองยาว รอบ 12 เดือน
(0 votes)
Information
Created 2021-10-29
Changed 2021-11-02
Version
Size 367.8 KB
System
Downloads 3
QR-Code dieser Seite

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆ


Copyright © 2021. All Rights Reserved.