Category: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
Order Files by:
Default | Name | Date
Downloads: 13
pdf0เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
(0 votes)
pdf1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. ๒๑-๑๙ จากสายบ้านแม่ยามเหนือถึงสายบ้านแม่ยามใต้ ข้านแม่ยามเหนือ-บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๘-๙ ตำบลเมืองยาว โดย วิธีคัดเลือก
(0 votes)
pdf2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ. ๒๑-๑๐ จากสายบ้านสันกำแพงใต้ถึงสายบ้านสันกำแพงเหนือ บ้านสันกำแพงใต้-สันกำแพง-สันกำแพงเหนือ หมู่ที่ ๑๔-๖-๑๓ ตำบลเมืองยาว โดยวิธีคัดเลือก
(0 votes)
pdf3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ล จากสายบ้านใหม่สามัคคีถึงสายบ้านเหล่า บ้านใหม่สามัคคี-บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๑-๑๐ ตำบลเมืองยาว โดยวิธีคัดเลือก
(0 votes)
pdf4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. ๒๑-๐๙ จากส่ายบ้านแม่ยามเหนือถึงสายบ้านแม่ยามใต้ บ้านแม่ยามเหนือ-บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๘-๙ ตำบลเมืองยาว โดยวิธีคัดเลือก
(0 votes)
pdf5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. ๒๑-๐๓ จากสายบ้านใหม่สามัคคีถึงสายบ้านเหล่า บ้านใหม่สามัคคี-บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๑-๑๐ ตำบลเมืองยาว โดยวิธีคัดเลือก
(0 votes)
pdf6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ. ๒๑-๑๐ จากสายบ้านสันกำแพงใต้ถึงสายบ้านสันกำแพงเหนือ บ้านสันกำแพงใต้-สันกำแพง-สันกำแพงเหนือ หมู่ที่ ๑๔-๖-๑๓ ตำบลเมืองยาว โดยวิธีคัดเลือก
(0 votes)
pdf7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ ๒๑-๐๐๕ ถนนสายบ้านนาน้ำมัน-บ้านสันกำแพงเหนือ หมู่ที่ ๔ - ๑๓ ตำบลเมืองยาว โดยวิธีคัดเลือก
(0 votes)
pdf8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ ๒๑-๐๐๗ ถนนสายบ้านเวียงใต้ - บ้านเวียงเหนือ-บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๒-๑-๑๕ ตำบลเมืองยาว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(0 votes)
pdf9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ ๒๑-๐๐๘ ถนนสายบ้านใหม่สามัคคี-บ้านนาบัว หมู่ที่ ๑๑-๓ ตำบลเมืองยาว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(0 votes)
pdf10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ด ๒๑-๐๐๕ ถนนสายบ้านนาน้ำมัน-บ้านสันกำแพงเหนือ หมู่ที่ ๔-๑๓ ตำบลเมืองยาว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(0 votes)
pdf11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝ่าย คสล.ห้วยแม่เกี๋ยง บ้านแม่ ยามใต้ หมู่ที่ ๙ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(0 votes)
pdf12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยแม่เกี๊ยง บ้านนา น้ำมัน หมู่ที่ ๔ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(0 votes)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.