Category: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
Order Files by:
Default | Name | Date
Downloads: 2
pdf0ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง การประกาศมาตร การงดให้ หรืองดรับขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) พ.ศ. ๒๕๖๖
(0 votes)
pdf1ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
(0 votes)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.