Category: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
Downloads: 1
pdf0ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
(0 votes)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.