Category: คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
Order Files by:
Default | Name | Date
Downloads: 16
pdf0เส้นทางความก้าวหน้า
(0 votes)
pdf1คู่มือ การกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน"
(0 votes)
pdf2วันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(0 votes)
pdf3คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
(0 votes)
pdf4คู่มีอ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
(0 votes)
pdf5คู่มือแนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับ บำเหน็จนำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(0 votes)
pdf6คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
(0 votes)
pdf7คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(0 votes)
pdf8การประชุมสภาท้องถิ่น
(0 votes)
pdf9เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การเขียนผลงานเลื่อนระดับ และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง ระดับต้น)
(0 votes)
pdf10คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ
(0 votes)
pdf11คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(0 votes)
pdf12คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิดจ่ายค่ารักษามยาบาล สิทธิสวัสติการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
(0 votes)
pdf13รูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(0 votes)
pdf14การขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(0 votes)
pdf15คู่มือการดำเนินงานผู้สูงอายุและผู้พิการ
(0 votes)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.