Summary
List of files selected for downloading
Title
Filename
License
Size
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
boss-activity-2565.pdf
None
1.72 MB

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.