Category: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Order Files by:
Default | Name | Date
Downloads: 2
pdf0กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริตประจำปีงบประมาณ.๒๕๖๕
(0 votes)
pdf1ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
(0 votes)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.