Category: มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
Order Files by:
Default | Name | Date
Downloads: 11
pdf0ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบพิจารณา ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(0 votes)
pdf1ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองยาว พ.ศ. ๒๕๖๖
(0 votes)
pdf2ประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบลเมืองยาว พ.ศ.๒๕๖๖
(0 votes)
pdf3ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลเมืองยาว พ.ศ. ๒๕๖๖
(0 votes)
pdf4ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองยาว
(0 votes)
pdf5ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลเมืองยาว ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
(0 votes)
pdf6แนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
(0 votes)
pdf7ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
(0 votes)
pdf8มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(0 votes)
pdf9การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเมืองยาว
(0 votes)
pdf10แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(0 votes)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.