Category: มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits
Downloads: 3
pdf0มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-11-02
Changed
Version
Size 342.66 KB
System
Downloads 4
pdf1การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเมืองยาว
(0 votes)
Information
Created 2021-11-01
Changed
Version
Size 118.11 KB
System
Downloads 4
pdf2แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(0 votes)
Information
Created 2021-10-31
Changed 2021-10-31
Version
Size 119.85 KB
System
Downloads 4
QR-Code dieser Seite

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆ


Copyright © 2021. All Rights Reserved.