ตัวอย่าง-ภารกิจของเทศบาล

1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
     (1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8))

     (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 51 (7))
     (3) การสาธารณูปการ (มาตรา 51 (7))
     (4) การควบคุมอาคาร

 

1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     (1) การจัดการศึกษา
     (2) การส่งเสริมกีฬา
     (3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล


1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     (1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50 (1))

 

1.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     (1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากิจของราษฎร (มาตรา 51 (5))

 

1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     (1) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

 

1.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 50 (8))

 

1.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

    (2) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
    (3) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

QR-Code dieser Seite

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆ


นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

โทรศัพท์: 086 654 9043

E-Mail: muangyao.lp@gmail.com

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

โทรศัพท์:

E-Mail: muangyao.lp@gmail.com

รายงานผลการดำเนินงาน

Social Media ของสำนักงาน

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0.png0.png0.png0.png0.png6.png1.png4.png4.png
วันนี้3
เมื่อวาน161
สัปดาห์นี้3
เดือนนี้5730
ทั้งหมด6144

ข้อมูลเครื่องของคุณ

  • IP: 3.92.28.52
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online
1
คนเข้าชมตอนนี้

Monday, 29 November 2021