เทศบาลตำบลเมืองยาว จัดกิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเมืองยาว พร้อมกับการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อพบปะพูดคุยประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาตำบลเมืองยาว  ระหว่างวันที่  4  กุมภาพันธ์  ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็น ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองยาว และประชาชนแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเมืองยาว

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.