วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเมืองยาว งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน และรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้านสันกำแพง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองยาว เนื่องจาก บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 6 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 14 คน

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.