เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนายใบ ใจยะเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองยาว เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนและญัตติขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 รวมทั้งพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.