Category: รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Order Files by:
Default | Name | Date
Downloads: 5
pdf0รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลเมืองยาว พ.ศ. 2565 รอบ 12 เตือน
(0 votes)
pdf1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเมืองยาว รอบ 12 เตือน
(0 votes)
pdf2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเมืองยาว รอบ 6 เตือน
(0 votes)
pdf3ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
(0 votes)
pdf4รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลเมืองยาว รอบ 12 เดือน
(0 votes)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.