รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2564