ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 โครงการ)