ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง หยุดการเรียนการสอน ศพด.ทต.เมืองยาว