การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564-2566

จัดทำแผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลเมืองยาว2564-2566

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว ประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และให้คำแนะนำการปฏิบัติของพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมาย ให้รักษาวินัยและความโปร่งใสในปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด