การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ให้มีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน