สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564