ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก