สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563