รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.2563)