ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563