ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง การมอบอำนาจของนายกฯ ให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562