การแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลงาน ประเมินผลงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปี 2563