พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563