ประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน-ชุมชนและมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาดสด