ประชุมคณะกรรมการดำเนินการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบล