จิตอาสาล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำบ้านทุ่งหลวง หมู่ 5