รายงานการประชุมสภา ทต.เมืองยาว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1