ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล