โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร และโครงการรณรงค์ป้องโรคไข้เลือดออก ร่วมกับกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 17กย62