ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

เทศบาลตำบลเมืองยาว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ไขปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมประมงและปศุสัตว์