ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2564