การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว ปฏิหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว เมือวันที่ 24 มีนาคม 2564