สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563