การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2562