ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่เกี๋ยง บ้านนาน้ำมัน ม.4 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง