การแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563