ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ