ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563