รายงานการประชุมสภา ทต.เมืองยาว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1