รายงานการประชุมสภา ทต.เมืองยาว สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2